ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

              ภัยพิบัตินั้นแยกออกได้หลายประเภท ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหน ร้ายแรงแค่ไหน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดอันตรายและเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ดังนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันว่าภัยพิบัตินั้นมีอะไรบ้างที่มักเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano Eruptions)

การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano  Eruptions)

               ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นจากการปะทุของหินหนืด แก๊ส และเถ้าธุลี หินหนืดที่ไหลออกมาแข็งตัวกลายเป็นหินภูเขาไฟบนพื้นโลก ส่วนภูเขาไฟที่ยังมีพลังเป็นภูเขาไฟที่มีการปะทุ หรือดับชั่วคราว ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มอดแล้วนานนับพันปี อาจจะปะทุใหม่ได้อีก ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่ประมาณ 1.300 ลูก และมีภูเขาไฟที่ดับแล้วจำนวนมากที่กลายเป็นภูเขาที่สำคัญ

 แผ่นดินไหว (Earthquakes)

 แผ่นดินไหว  (Earthquakes)

              เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก สามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัยความรุนแรงของการสั่นสะเทือนนี้มีตั้งแต่ที่มนุษย์ไม่รู้สึก จนถึงขั้นที่เกิดความเสียหายพังทลายของสิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งเกิดได้บ่อยและรุนแรง

คลื่นใต้น้ำ (Tsunamis)

คลื่นใต้น้ำ  (Tsunamis)

              เป็นคลื่นขนาดยักษ์ที่มีกำเนิดจากในมหาสมุทรและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งหรือที่เรียกว่า สึนามินั่นเอง สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ เป็นที่เข้าใจกันดีว่า คลื่นสึนามิ มิได้เกิดจากลมพายุเหมือนอย่างคลื่นธรรมดา เพราะเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ท้องฟ้าอาจปลอดโปร่งไม่มีลมพายุเลยก็ได้ การไหวสะเทือนของเปลือกโลก อย่างรุนแรงใต้พื้นท้องทะเล และมหาสมุทร ซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ทำให้มวลน้ำในมหาสมุทร เกิดการเคลื่อนไหวกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

โรคระบาดในคนและสัตว์ (Human Epidemics and Animal Diseases)

โรคระบาดในคนและสัตว์ (Human  Epidemics  and  Animal  Diseases)

              มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีโรคติดเชื้อร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งเร็ยกว่า zoonoses เช่น โรคพิษสุนัขบ้า การจำแนกกลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แตกต่างกันแล้วแต่จะใช้เหตุผลและแนวทางที่จะจัดกลุ่มของโรค อย่างไรก็ตาม โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนับว่าป็นโรคที่มีความสำคัญที่สุดในกลุ่มโรคติดต่อ ( communicable diseases )บางโรคอาจถึงขั้นรุนแรงและทำให้เสียชีวิตได้