ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลอง

 

        ท้องฟ้าจำลอง เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคมสถานที่ที่จำลองวัตถุบนท้องฟ้าที่แสดงภาพออกมาได้เสมือนของจริงมีเครื่องฉายเพื่อแสดงดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ให้ปรากฏบนหลังคาโดม สามารถแสดง การเคลื่อนที่ของสวรรค์ อันซับซ้อนได้อย่างสมจริง ภาพของท้องฟ้าสามารถสร้างขึ้นได้จากเทคโนโลยีต่างๆ กันและเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศสาตร์

เครื่องฉายดาว ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะแสดงดวงดาวบนท้องฟ้า ตามวันเวลา ทั้งในอดีตท  ปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งยังสามารถแสดงการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เส้นศูนย์สูตร เส้นสุริยวิถี เส้นเมอริเดียน ระบบสุริยะ โลกหมุนรอบตัวเองได้อีกด้วยและท้องฟ้าจำลองจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก เพราะจะได้รู้ลึกซึ้งถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างที่อยู่บท้องฟ้าทำหน้าที่อย่างไรในการดำรงชีวิตอยู่ อีกทั้งยังมีหลายๆสถานที่ ที่มีท้องฟ้าจำลองให้ผู้ที่อยากเรียนรู้ ได้ศึกษาอยู่หลายจังหวัดเพื่อความสะดวก สบายในการเดินทางไปศึกษาอีกด้วย

ท้องฟ้าจำลอง    ท้องฟ้าจำลอง